""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Starostwo Powiatowe w Suwałkach otrzymało informację dotyczącą organizacji konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Konkurs ten skierowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), nieprowadzących działalności gospodarczej.

Umiejętności przystosowania człowieka do życia w społeczeństwie są w znacznym stopniu kształtowane przez rodzinę i grupę, w której przebywa, a która działając nieprawidłowo wpływa dysfunkcyjnie na swoich członków. Młode osoby dorastające w takim środowisku są szczególnie narażone na postrzeganie działalności przestępczej jako swoistego „sposobu na życie”. Jednocześnie poszczególni członkowie, którzy chcą opuścić tego rodzaju struktury przestępcze, często narażeni są na ryzyko zerwania wszelkich więzi z rodziną i środowiskiem społecznym. Ponadto organizator zwraca uwagę na rolę kobiet, które z jednej strony w rodzinnych strukturach przestępczości zorganizowanej są często ofiarami, a z drugiej strony mają istotny wpływ wychowanie dzieci i kształtowanie ich wartości.
Przedstawione projekty powinny koncentrować się na programach, środkach i strategiach pozwalających zapobiegać zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne, klanowe czy etniczne, poprzez np. działania mające na celu resocjalizację młodzieży z tego rodzaju środowisk poprzez zajęcia sportowe, kulturalne czy edukacyjne, przy czym dzieci i młodzież nie stanowią jedynej grupy docelowej projektów, które mogą zostać zgłoszone do konkursu.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje przyznanie nagród po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Każde państwo członkowskie może zgłosić tylko jeden projekt do konkursu oraz ewentualnie dodatkowe projekty jako przykłady dobrych praktyk, w celu ich promocji, ale bez prawa udziału
w konkursie. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN planowanej w grudniu bieżącego roku w Berlinie, w której możliwy jest udział w charakterze prelegenta przedstawiciela instytucji zgłaszającej/realizującej projekt – zwycięzcy krajowych eliminacji, przy czym koszty pozostają po stronie instytucji delegującej.

Zgodnie § 3 pkt 2 Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Jednocześnie informuję, że na ocenę projektów w eliminacjach krajowych nie wpływają dołączone materiały promocyjne (np. ulotki, zdjęcia).

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Wybrany kandydat zostanie poproszony o przetłumaczenie formularza zgłoszeniowego projektu na język angielski. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 7 września 2020 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres: Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adresy poczty elektronicznej: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl lub ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.
Informacja nt. konkursu ECPA wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN: https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn.”

Załączniki:
1. Regulamin krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości;
2. Formularz zgłoszeniowy (European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I);
3. Arkusz oceny projektu;
4. Robocze tłumaczenie na j. polski komunikatu Prezydencji;
5.Regulamin Przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów (Rules and procedures for awarding and presenting the European Crime Prevention Award) w języku angielskim

Pozostałe Aktualności

< Strona z 40 >