"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  Regionalny Program operacyjny województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020. Działania współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski należy składać w dniach od 8.11.2019r. do 2.12. 2019r. w biurze Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.su-se.pl w zakładce nabory EFS lub w biurach Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71 i Sejnach ul. Grodzińskiego 1.                    

Typ projektu 9
Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

Wnioskodawcy:
Jednostki Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne - partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,  - instytucje pomocy i integracji społecznej,  - publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,   - jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,  - podmioty ekonomii społecznej oraz  - organizacje pozarządowe.                                                                                                                             
Pula środków w ramach konkursu - 830 000,00 PLN

Ogłoszenie o naborze - link

Typ projektu 5
Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Wnioskodawcy: 
Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:
- organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;
- instytucje naukowe, w tym uczelnie.                                                                                                                                    
Pula środków w ramach konkursu - 596 690,55 PLN.

Ogłoszenie o naborze - link

Typ projektu 4
Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wnioskodawcy:
Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego.       

Pula środków w ramach konkursu-  533 057,35 PLN.

Ogłoszenie o naborze - link

Typ projektu 10
Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.         
   
Wnioskodawcy:  
Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Pula środków w ramach konkursie-   626 716,20 PLN.         
                            
Ogłoszenie o naborze - link
Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

< Strona z 35 >