""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO


Informacja o realizacji zadań współfinansowanych ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Data publikacji: 30.06.2020 r.


1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434”

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B na odcinku w km 3+303-6+434 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1111B w miejscowości Zusno do skrzyżowania z tą samą drogą powiatową nr 1111B w miejscowości  Nowa Dębszczyzna obejmuje m. in.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe ,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego drogi, mijanek i zjazdów,
- wykonanie  nawierzchni jezdni szer.3.5 m z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR2,
- wykonanie na istniejących zjazdach nawierzchni bitumicznej
- wykonanie poboczy drogi i poboczy zjazdów z mieszanki kruszywa naturalnego,
- renowacja-oczyszczenie rowów przydrożnych,
- umocnienie skarp korony drogi przez humusowanie z obsianiem trawą,
Przebudowa nawierzchni drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną o długości 3,131 km oraz wykonanie oznakowania pionowego znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz wyeliminuje zapylenie otoczenia drogi.
Kwota dofinansowania FDS – 851 603,33 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 1 724 342,84 zł

 

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km 6+200 – 7+738”

Przebudowa odcinka drogi powiatowej będzie obejmowała:
-  przebudowę drogi o łącznej długości 1538m, wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- ustawienie barier drogowych
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej wraz z wykonaniem oznakowania pionowego oraz wykonaniem stalowych barier ochronnych znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.
Kwota dofinansowania FDS – 458 126,69 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 928 933,35 zł

 

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000-3+645”

Droga powiatowa Nr 1140B Wołownia - Suchodoły posiada nawierzchnię żwirową. Przebudowa droga długości 3 622 m będzie obejmowała m. in.:
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m (z poszerzeniami na łukach)
- wzmocnienie   konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2, poprzez ułożenie warstw bitumicznych;
- wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego
- zapewnienie prawidłowego odwodnienia projektowanej jezdni w postaci przydrożnych rowów odwadniających oraz przepustów;
Przebudowa nawierzchni drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz wyeliminuje zapylenie otoczenia drogi.
Kwota dofinansowania FDS – 446 665,19 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 901 258,57 zł

 

4. „Przebudowa drogi powiatowa nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 7+260 - 8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B – Bryzgiel - Macharce w km 0+000 - 0+290”

Przebudowa dróg powiatowych nr  1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 7+260 - 8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B – Bryzgiel - Macharce w km 0+000 - 0+290” obejmuje m. in.: wykonanie jezdni dróg o przekroju ulicznym o szerokości 7,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego zaprojektowanej dla obciążenia ruchem KR2, chodniki, ścieżkę rowerową, ciąg pieszo rowerowy, zjazdy, parkingi, odwodnienie, zieleń drogową trawiastą, oznakowanie, zabezpieczenie kabli energetycznych i telefonicznych, regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego. Przebudowa dróg ma na celu podniesienie standardu technicznego, poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa ruchu oraz estetyki otoczenia.
Kwota dofinansowania FDS – 1 597 911,59  zł
Całkowita wartość Inwestycji – 3 295 868,10 zł

 

5. „Remont drogi powiatowej Nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 5+800-6+800 oraz 7+250-8+190"

Remont nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1092B o długości 1,940 km będzie obejmował m.in.
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego
Remont nawierzchni bitumicznej drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem KR2 znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.
Kwota dofinansowania FDS – 293 716,14 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 594 920,39 zł

 

6. „Remont drogi powiatowej Nr 1119B Orłowo - Podwysokie - Żubrynek - do drogi 655 w km 6+075 – 7+475; 7+514 – 9+120"

Remont nawierzchni przedmiotowych odcinków drogi powiatowej o łącznej długości 3,006 km będzie obejmował m.in.
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego
Remont nawierzchni bitumicznej drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem KR2 znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.
Kwota dofinansowania FDS – 385 022,13 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 780 452,20 zł

 

7. „Remont drogi powiatowej Nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 11+170 – 11+970"

Remont nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1129B o długości 0,800 km będzie obejmował m.in.
-  wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego
Remont nawierzchni bitumicznej drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem KR2 znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.
Kwota dofinansowania FDS – 148 213,13 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 300 601,69 zł

 

8. „Remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły w km 10-080 – 13+680”

Remont nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1138B o długości 3,600 km będzie obejmował m.in.
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego
Remont nawierzchni bitumicznej drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem KR2 znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.
Kwota dofinansowania FDS – 595 168,97 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 1 201 984,28 zł

 

9. „Remont drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża – Zaboryszki w km 12+870 – 15+400”

Remont nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1153B o długości 2,530 km będzie obejmował m.in.
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego
Remont nawierzchni bitumicznej drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem KR2 znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.
Kwota dofinansowania FDS – 371 828,30 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 752 023,68 zł

 


Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >