""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Uprzejmie  informuję, że w dniu 21 lutego 2024 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej  60 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Powiatu w Suwałkach.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach za 2023 rok”.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024 – 2027.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej w 2023 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego  Komisji
Sekretarz Powiatu
/ - / Cezary Grzegorz Zwoliński


Uprzejmie  informuję, że w dniu 21 lutego 2024 r. (środa) o godz. 13.45 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024 – 2027.
4. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem za rok 2023 z pracy Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce, w skład którego wchodzi Centrum Administracyjne Domów Dziecka oraz Dom Dziecka nr 1 i Dom Dziecka nr 2 w Nowej Pawłówce”.

5. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2023 rok”.

6. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku za rok 2023”.

7. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku za rok 2023”.

8. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023”.

9. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 roku”.

10. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Suwalski za 2023 rok”.

11. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Suwałkach w 2023 roku”.

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2023 roku.

13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński                

Pozostałe Aktualności

< Strona z 60 >