""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Uprzejmie  informuję, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 11.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej  60 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z „Informacją z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki za 2023 r.”
3. Zapoznanie się z „Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2024” za okres 2021 – 2022.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok do budżetu Powiatu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024 – 2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2023 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.
9. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2023 – 2027 za 2023 r.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym (bilans wraz z załącznikami).
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.  
12. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu.
13. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie:
1) rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2023 r.,
2) rozpatrzenia sprawozdania finansowego,
3) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu,
4) rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu,
5) wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.,
6) wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 r.

14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego  Komisji
Sekretarz Powiatu
/ - / Cezary Grzegorz Zwoliński

Uprzejmie  informuję, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z „Rocznym sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2023 rok”.
3. Zapoznanie się z „Informacją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa miasta Suwałki i powiatu suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku”.
4. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta i powiatu suwalskiego w roku 2023”.
5. Zapoznanie się z „Informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu suwalskiego za 2023 rok”.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024 – 2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2023 r.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.
11. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2023 – 2027 za 2023 r.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym (bilans wraz z załącznikami).
13. Zapoznanie się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu. 
14. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu.
15. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie:
1) rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2023 r.,
2) rozpatrzenia sprawozdania finansowego,
3) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu,
4) rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu,
5) wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.,
6) wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 r.

16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.

17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
18.  Wolne wnioski.
19. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego  Komisji
Sekretarz Powiatu
/ - / Cezary Grzegorz Zwoliński

Pozostałe Aktualności

< Strona z 61 >