""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Uprzejmie  informuję, że w dniu 25 października 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej  60 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Powiatu  w Suwałkach.

 Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Augustowie na obszarach powiatu: Augustowskiego, Suwalskiego, Sokólskiego, Białostockiego, Monieckiego, Grajewskiego, Ełckiego, Oleckiego, Gołdapskiego, Sejneńskiego za rok 2022” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Augustowie.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2023 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.

5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego na rok 2024.

6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.
8.    Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2024 rok”.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Finansowo –  Gospodarczej na 2024 rok oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej na 2024 rok.
10.    Wolne wnioski.
11.    Zamknięcie posiedzenia.                                                          Z up. Przewodniczącego  Komisji
                                                                    Sekretarz Powiatu
                                                            / - / Cezary Grzegorz Zwoliński
                                                                                     Uprzejmie  informuję, że w dniu 25 października 2023 r. (środa) o godz. 14.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2022/2023”.
3.    Zapoznanie się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2022/2023”.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2023
w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej
i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027”.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2024 r.”
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.
8.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.
9.    Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2024 rok”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2024 rok oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej  na 2024 rok.
11.    Wolne wnioski.
12.    Zamknięcie posiedzenia.
                                                          Z up. Przewodniczącego Komisji
                                                                   Sekretarz Powiatu
                                                            /-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

                                                                                         

Pozostałe Aktualności

< Strona z 59 >