""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Uprzejmie  informuję, że w dniu 4 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00  w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej  60 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Powiatu w Suwałkach.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie poszanowania dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie stanowiska dotyczącego zamiaru podjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Suwałki – Rutka – Tartak.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok do budżetu Powiatu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2022 r.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.
10. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2022 – 2027
za 2022 r.
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym (bilans wraz z załącznikami).
12. Zapoznanie się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.  
13. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu.
14. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie:
1) rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2022 r.,
2) rozpatrzenia sprawozdania finansowego,
3) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu,
4) rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu,
5) wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2022 r.,
6) wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 r.

15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022 r.

16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.

17. Zapoznanie się z „Informacją z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki za 2022 r.”
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/ - / Cezary Grzegorz Zwoliński


Uprzejmie  informuję, że w dniu 4 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z „Rocznym sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2022 r”.
3. Zapoznanie się z „Informacją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa miasta Suwałki i powiatu suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku”.
4. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta i powiatu suwalskiego w roku 2022”.
5. Zapoznanie się z „Informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu suwalskiego za 2022 r.”
6. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022”.
7. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Suwalskim na lata 2023 – 2025.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Pawłówce w dwa odrębne domy dziecka oraz centrum administracyjne do zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie poszanowania dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie stanowiska dotyczącego zamiaru podjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej              nr 655 na odcinku Suwałki – Rutka – Tartak.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2022 r.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.
18. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2022 – 2027 za 2022 r.
19. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym (bilans wraz z załącznikami).
20. Zapoznanie się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.  
21. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu.
22. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie:
1) rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2022 r.,
2) rozpatrzenia sprawozdania finansowego,
3) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu,
4) rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu,
5) wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2022 r.,
6) wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 r.

23. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022 r.

24. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

Pozostałe Aktualności

< Strona z 57 >