""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące nakładania kar pieniężnych za:

  • niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Polski
  • braku zgłoszenia w terminie 30 dni nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski.
Za niedotrzymanie terminu grozi kara administracyjna w wysokości od 200 zł do 1000 zł, która nakładana jest w takiej samej wysokości zarówno na właściciela, jak i na współwłaściciela pojazdu.

Zgodnie z art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 24 czerwca 2021r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1192) poniższy termin (dotyczący obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu) został wydłużony do 60 dni od dnia 1.07.2021r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

W celu uniknięcia kary należy zgłosić się z kompletem dokumentów do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Komunikacji i złożenie odpowiedniego wniosku.

Wnioski dotyczące zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu można również przesłać w formie elektronicznej w przypadku posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Suwałkach lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Wydział Komunikacji, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.

Kary będą naliczane wyłącznie w przypadku pojazdów nabytych, zbytych i sprowadzonych po 31 grudnia 2019 r.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 52 >