""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
5 lipca 2024 roku o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady II sesji Rady Powiatu w Suwałkach VII kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Kleszczewski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych Radnych oraz gości, a także osoby zgromadzone przed monitorami komputerów. W sesji uczestniczyło 15 Radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Powiatu mogła podejmować prawomocne uchwały.

Na wstępie Radny Marcin Górny poprosił o głos i poinformował zebranych o powołaniu w dniu 3 lipca 2024 roku Klubu Radnych o nazwie „Trzecia Droga”, którego został Przewodniczącym na okres 2,5 roku, natomiast na kolejne 2,5 roku przewodnictwo przekaże Radnemu Marcinowi Sebastianowi Halickiemu. Funkcję Sekretarza Klubu będzie pełnił Sławomir Adam Bielski, a pozostali członkowie Klubu to: Radna Bożena Bacewicz, Radna Małgorzata Dojnikowska oraz Radny Tadeusz Chołko.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie. Jednogłośnie przyjęto również protokół z obrad I sesji Rady Powiatu w Suwałkach oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Radny Marcin Sebastian Halicki złożył pisemną interpelację. Przewodniczący Rady poinformował, że interpelacja została przyjęta i odpowiedź zostanie udzielona.

Radni zapoznali się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach za rok 2023” i „Wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Suwalskim na rok 2025” oraz „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Suwalskim w roku 2023” i „Sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027 za rok sprawozdawczy 2023”, jak tez z „Oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”.

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad, Radni jednomyślnie podjęli następujące uchwały: 
– uchwałę w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu,
– uchwałę w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania,
– uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej nieruchomości,
– uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
– uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024 – 2027.

Radni złożyli również wolne wnioski:
– Radny Sławomir Adam Bielski wnioskował o obecność na posiedzeniach Komisji Gospodarczo-Finansowej Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych;
– Radny Marcin Sebastian Halicki zgłosił potrzebę otrzymywania dokumentacji związanej z organizacją posiedzeń i sesji Rady w formie elektronicznej;
– Radny Marcin Górny zapytał o termin dożynek powiatowych i zgłosił potrzebę szybkiego ogłoszenia daty organizacji tej imprezy z uwagi na zainteresowanie firm i chęci sponsorowania imprezy; Radny wystąpił również z wnioskiem w kwestii potrzeby żwirowania niektórych dróg po odbytym rajdzie samochodowym na terenie gminy Filipów i Przerośl.

Na zgłoszone wnioski Starosta Witold Kowalewski udzielił natychmiastowej odpowiedzi, a mianowicie zapewnił o obecności Dyrektora na posiedzeniach Komisji Rady oraz przesyłaniu korespondencji w formie elektronicznej w sposób, w jaki zostanie przez Radnych ustalony. Poinformował również o terminie dożynek, które planowane są zwyczajowo w pierwszą niedzielę września i wskazał do bezpośredniego kontaktu dla sponsorów Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Starosta szeroko odniósł się do kwestii organizacji rajdu samochodowego i szkód, które powstały w jego skutek oraz zapowiedział podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu naprawy dróg powiatowych.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady II sesji Rady Powiatu w Suwałkach VII kadencji

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady II sesji Rady Powiatu w Suwałkach VII kadencji

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady II sesji Rady Powiatu w Suwałkach VII kadencji

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady II sesji Rady Powiatu w Suwałkach VII kadencji

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady II sesji Rady Powiatu w Suwałkach VII kadencji

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >