""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

16 lipca 2019 roku o godz. 1400 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady VII sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

Następnie jednogłośnie przyjęty został protokół z poprzedniej sesji i sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.  W dalszej części obrad Radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał Rady.

Uchwały zostały przyjęte w następujących sprawach:

1. W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniachpsychologiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

2. W sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dowspudzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół  w Dowspudzie.

3. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu suwalskiego.

4. W sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r..

5. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 38 >