"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"
16 października 2019 roku o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady VIII sesji Rady Powiatu
w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych. Głos zabrał Starosta Witold Kowalewski, który złożył gratulacje i wyrazy uznania dla dwojga Radnych, mianowicie:
- Radnemu Szczepanowi Ołdakowskiemu (Staroście Suwalskiemu w latach 2002 – 2018),
- Członkowi Zarządu Powiatu w Suwałkach Andrzejowi Chlebus.

Radny Szczepan Ołdakowski podczas Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego w Drozdowie w dniu 30 września 2019 r. otrzymał odznaczenie BENE MERITUS POWIATOM przyznane przez Zarząd Związku Powiatów Polskich z okazji jubileuszu 20-lecia ZPP, za szczególną troskę o dobro i rozwój polskich powiatów.
Członek Zarządu Powiatu w Suwałkach Andrzej Chlebus w dniu 25 sierpnia 2019 r. w Kolnie podczas II Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego otrzymał Medal 100 – lecia odzyskania Niepodległości. Medal ten był przyznany m.in. wyróżniającym się rolnikom.

Obu Radnym serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu!

Po stwierdzeniu quorum oraz jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym,
Radni zapoznali się z informacjami z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach, Starostę Suwalskiego
oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach.

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad Radni zapoznali się z:
1. sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Suwałkach na obszarach powiatów Suwałki, Sejny, Augustów na rok 2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Suwałkach,
2. sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Olecku na obszarach powiatów: Oleckiego, Augustowskiego, Ełckiego, Grajewskiego, Suwalskiego za rok 2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Olecku,
3. sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Gołdapi na obszarach powiatów: Gołdapskiego, Suwalskiego i Oleckiego na rok 2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Gołdapi,
4. sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca  w Dowspudzie za rok szkolny 2018/2019,
5. informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2018/2019.


W bloku dotyczącym rozpatrzenia projektów uchwał, podczas głosowania podjęto jednomyślnie następujące uchwały:

1. uchwałę Nr VIII/51/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Suwalski. 

2. uchwałę Nr VIII/52/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/09 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Suwalski.

3. uchwałę nr VIII/53/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dowspudzie.

4. uchwałę nr VIII/54/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum wchodzącego  w skład Zespołu Szkół w Dowspudzie.

5. uchwałę nr VIII/55/19 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

6. uchwałę nr VIII/56/19 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7. uchwałę nr VIII/57/19 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.

8. uchwałę nr VIII/58/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.

9. uchwałę nr VIII/59/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego na rok 2020.

10. uchwałę nr VIII/60/19 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Suwalskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

11. uchwałę nr VIII/61/19 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.

12. uchwałę nr VIII/62/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.

Zgodnie z porządkiem obrad, Rada Powiatu przyjęła również „Informację Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2019 – 2027 za I półrocze 2019 roku”.
Pozostałe Aktualności

< Strona z 35 >