""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
17 grudnia 2020 roku o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji. Głównym tematem obrad było uchwalenie budżetu powiatu suwalskiego na 2021 rok.

Nie było tradycyjnego opłatka, nie było betlejemskiego światła pokoju. Grudniowa sesja rady powiatu  wyglądała inaczej, niż do tego się przyzwyczailiśmy, a wszystko to spowodowane panującą sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych. W sesji uczestniczyło 14 Radnych, jeden był nieobecny. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

Następnie jednogłośnie przyjęty został protokół z poprzedniej sesji i sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Radni zapoznali się także z informacjami z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach, Starostę Suwalskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach oraz Wojewodę Podlaskiego.

W dalszej części obrad Radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał Rady. Istotnym punktem XIII Sesji Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2021 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.

Odczytana została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz Komisji Rady Powiatu w tym ostateczna opinia Komisji Rewizyjnej. Obie uchwały tj. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2021 rok oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027 podjęto jednogłośnie.

Ponadto podjęto uchwały:
1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
2. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu powiatu suwalskiego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
4. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa lub większa od tego świadczenia.
5. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
6. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020 – 2027.
7. w sprawie planu pracy Komisji  Finansowo – Gospodarczej na 2021 rok.
8. w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2021 rok.
9. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
10. w sprawie planu pracy Rady Powiatu  w Suwałkach na 2021 rok.
11. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2021 rok.
12. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.

Na zakończenie obrad Starosta Witold Kowalewski złożył podziękowania i życzenia Radzie Powiatu za troskę o Powiat Suwalski i konstruktywną pracę na jego rzecz. Podziękowania otrzymali również Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże, Ludowe Zespoły Sportowe, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz ich pracownicy, samodzielne stanowiska pracy. Podziękowania za współpracę otrzymał także Prezydent Miasta Suwałk, miejskie jednostki organizacyjne i inne placówki, z którymi Powiat współpracuje.

Wyrazy wdzięczności i podziękowania skierował również Starosta Witold Kowalewski do władz rządowych, parlamentarnych  oraz samorządowych, dziękując przede wszystkim za okazane wsparcie finansowe na realizację wielu inwestycji - w tym drogowych w Powiecie Suwalskim.

Radnym oraz Mieszkańcom Powiatu Suwalskiego zdrowych i spokojnych świat w tym trudnym czasie pandemii życzył  Przewodniczący Rady Powiatu Marek Dziatkowski.

Świąteczny klimat pozostaje w sercach naszych Radnych i Mieszkańców Powiatu, niosąc wszystkim nadzieję na lepszy 2021 rok.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >