""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
17 grudnia 2021 roku o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XIX sesji Rady Powiatu
w Suwałkach VI kadencji. Głównym tematem obrad było uchwalenie budżetu powiatu suwalskiego na 2022 rok.

Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 obrady grudniowej sesji Rady Powiatu odbyły się bez tradycyjnego opłatka. Nie było też betlejemskiego światła pokoju. Grudniowa sesja rady powiatu  wyglądała inaczej, niż do tego się przyzwyczailiśmy.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając zaproszonych gości tj. Dyrektorów oraz Kierowników jednostek Starostwa Powiatowego zgromadzonych przed monitorami komputerów, przybyłych na obrady sesji Wójtów Gmin Powiatu Suwalskiego, Panią Skarbnik Powiatu, Pana Sekretarza Powiatu oraz Radnych. W sesji uczestniczyło 14 Radnych, jeden był nieobecny. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

Następnie Radni upamiętnili ofiary pandemii COVID-19 minutą ciszy.

W dalszej części obrad Radni jednogłośnie przyjęli protokół  z poprzedniej sesji i sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Głos zabrali Wójtowie Gmin Powiatu Suwalskiego, którzy wyrazili swoją wdzięczność i podziękowania Zarządowi oraz Radzie Powiatu za dotychczasową współpracę na rzecz mieszkańców poszczególnych Gmin oraz przekazali na ręce Pana Starosty Witolda Kowalewskiego pamiątkowy grawerton: „Za owocną i efektywną współpracę w roku 2021 na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej, mającej kluczowy wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę jakości życia mieszkańców regionu - Wójtowie Gmin z terenu Powiatu Suwalskiego”.
W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Wójtowie Gmin Powiatu Suwalskiego złożyli także życzenia wszelkiej pomyślności, przede wszystkim zdrowia i powrotu do normalności, do spotkań w większym gronie, aby Nowy Rok był dla wszystkich Rokiem szczególnym, szczęśliwym, by można było zrealizować swoje zamierzenia i plany.

W dalszej części obrad Radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał Rady. Radni zapoznali się również z Raportem z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024” za okres 2018 – 2020. Istotnym punktem XIX sesji Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2022 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata  2022 – 2027.
Odczytana została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz Komisji Rady Powiatu w tym ostateczna opinia Komisji Rewizyjnej. Obie uchwały tj. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2022 rok oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027 podjęto jednogłośnie.

Ponadto podjęto uchwały:
1.    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych   w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2.    w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022 – 2024,
3.    w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2024”,
4.    w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.,
5.    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027,
6.    w sprawie planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej na 2022 rok,
7.    w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2022 rok,
8.    w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,
9.    w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2022 rok,
10.    w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2022 rok,
11.    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027,
12.    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Suwalskiemu,
13.    w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie obrad Starosta Witold Kowalewski złożył podziękowania  i życzenia Radzie Powiatu, Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom, Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz ich pracownikom za zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców powiatu.

Wyrazy wdzięczności i podziękowania skierował również Starosta Witold Kowalewski do służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej, do przedstawicieli administracji rządowej z Panem Wojewodą na czele. Podziękował również Panu Posłowi Jarosławowi Zielińskiemu za życzliwość i wsparcie okazane Powiatowi Suwalskiemu.

Radnym oraz Mieszkańcom Powiatu Suwalskiego zdrowych i spokojnych świat w tym trudnym czasie pandemii życzył  Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Dziatkowski.

Świąteczny klimat niech pozostanie w sercach naszych Radnych  i Mieszkańców Powiatu, niosąc wszystkim nadzieję na lepszy 2022 rok.Pozostałe Aktualności

< Strona z 51 >