""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
30 września 2021 roku o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XVII sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych. W sesji uczestniczyło 15 Radnych. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

Następnie jednogłośnie przyjęty został protokół z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Radni zapoznali się także z informacjami z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach, Starostę Suwalskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach.  

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad Radni zapoznali się z:

1. „sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Suwałkach na obszarze powiatu Suwałki za rok 2020” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Suwałkach,

2. „sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Gołdapi na obszarach powiatów: Gołdapskiego, Suwalskiego i Oleckiego za rok 2020” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Gołdapi,

3. „sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Olecku na obszarach powiatów: Oleckiego, Augustowskiego, Ełckiego, Grajewskiego, Suwalskiego za rok 2020” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Olecku,

4. sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2019/2020,

5. informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2019/2020,

6. informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 za I półrocze 2020 roku.

W bloku dotyczącym rozpatrzenia projektów uchwał, Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

1. uchwalenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027,

2. uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027,

3. uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027,

4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Suwalskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa,

6. przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”

7. ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów,

8. ustalenia wysokości opłat  za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego na rok 2022,  

9. zmian w budżecie powiatu na 2021 r.

10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.

Podjęte uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Informacja z obrad XVII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Informacja z obrad XVII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Informacja z obrad XVII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Informacja z obrad XVII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 53 >