""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
27 października 2022 roku o godz. 1400 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XXIV sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych. W sesji uczestniczyło 15 Radnych. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

Następnie jednogłośnie przyjęty został protokół z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Radni zapoznali się także z informacjami z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach, Starostę Suwalskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach oraz Wojewodę Podlaskiego.  

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad Radni zapoznali się ze:

1) „sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego Suwałki na obszarach powiatu: Augustowskiego, Sejneńskiego, Suwalskiego   za rok 2021” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Suwałkach,

2) „sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Gołdapi na obszarach powiatów: Gołdapskiego, Suwalskiego i Oleckiego na rok 2021” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Gołdapi,

3) „sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Olecku na obszarach powiatów: Oleckiego, Augustowskiego, Ełckiego, Grajewskiego, Suwalskiego i Monieckiego za rok 2021” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Olecku,

4) „sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2021/2022”,

5) „informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2021/2022”,

6) „informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027 za I półrocze 2022 roku.

W bloku dotyczącym rozpatrzenia projektów uchwał, Rada Powiatu podczas głosowania jednomyślnie podjęła następujące uchwały:

• w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,

• uchwałę zmieniającą uchwałę nr XXIII/161/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Suwalski,

• uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2022 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

• uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”

• uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego na rok 2023,

• uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów,

• uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.,

• uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.

Podjęte uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach.


Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

< Strona z 53 >