""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
1 września 2023 roku o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając zaproszonych gości m.in. Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, osoby zgromadzone przed monitorami komputerów oraz Radnych. W sesji uczestniczyło 15 Radnych.

Przed oficjalną częścią obrad Radni uczcili minutą ciszy pamięć ofiar w związku z 84. Rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad sesji, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie. Przyjęte zostały również protokoły z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu a także sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działań podejmowanych w roku 2022 przez Kierowników Nadzorów Wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W bloku dotyczącym rozpatrzenia projektów uchwał, podczas głosowania podjęto jednomyślnie następujące uchwały:
1. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
2. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/183/23 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 9 marca 2023 r.,
3. w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/116/16 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Suwalskiego za I półrocze roku budżetowego,
4. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.,
5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIX Sesji Rady Powiatu.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 61 >