""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Informacja z obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Suwałkach

9 marca 2023 roku o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.


Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości oraz Radnych. W sesji uczestniczyło 13 Radnych, Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

W dalszej części obrad Radni jednogłośnie przyjęli protokół  z poprzedniej sesji i sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Suwalskiego w 2022 r. Przedmiotem rozpatrywania były także opracowane przez komisje Rady Powiatu sprawozdania z działalności w roku 2022.

Realizując przyjęty porządek obrad Radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał Rady. Jednomyślnie podjęto uchwały w sprawie:

1. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suwalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suwalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

2. przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”,

3. określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2023 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4. uchylenia uchwały nr XL/222/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych,

5. zmian w budżecie powiatu na 2023 r.

6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.

Natomiast uchwała Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności została podjęta większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się.  


 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 61 >