""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
27 października 2023 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XXX sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając zaproszonych gości: Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, osoby zgromadzone przed monitorami komputerów oraz Radnych. W sesji uczestniczyło 13 Radnych.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad sesji, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie. Przyjęty został protokół z obrad XXIX sesji Rady Powiatu oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Suwałkach w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się także z informacjami z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego  w Suwałkach, Wojewodę Podlaskiego, Starostę Suwalskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach.

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad Radni zapoznali się ze:

• „sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Augustowie na obszarach powiatu: Augustowskiego, Suwalskiego, Sokólskiego, Białostockiego, Monieckiego, Grajewskiego, Ełckiego, Oleckiego, Gołdapskiego, Sejneńskiego za rok 2022” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Augustowie,    
     
• „sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2022/2023”,

• „informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2022/2023”.

W bloku dotyczącym rozpatrzenia projektów uchwał, Rada Powiatu podczas głosowania podjęła następujące uchwały:

1. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2023 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027”,

3. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.,

4. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów,

5. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego na rok 2024,

6. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.,

7. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXX sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXX sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXX sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 59 >