""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""


W dniu dzisiejszym (10.12.2020 r.) Zarząd Powiatu Suwalskiego podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi  w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy”.

Niniejsza inwestycja realizowana jest w ramach projektu zatytułowanego „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w działaniu 6.3. Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wysokość współfinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Projekt przewiduje utworzenie na terenie powiatu suwalskiego zintegrowanego szlaku rowerowego pn. „Doliną Czarnej Hańczy”, w tym nowego odcinka szlaku z nowym ciągiem pieszo-rowerowym oraz doposażenie pozostałego odcinka szlaku w tablice informacyjno-edukacyjne, ukazujące różnorodność biol. obszaru oraz zawierające informacje na temat możliwości zmniejszenia oddziaływania człowieka na cenne gatunki roślin i zwierząt.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarach chronionych – przede wszystkim w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” i obszaru Natura 2000 „Jeleniewo” oraz w mniejszym zakresie na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz obszaru Natura 2000 „Ostoja Suwalska”. Głównym celem projektu jest promocja bioróżnorodności i odpowiedzialne udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. odpowiedzialne będzie za realizację budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 3,1 km w drodze powiatowej nr 1134B, na odcinku: Suwałki (granica miasta) – Bród Stary – Potasznia oraz za poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1134B do szerokości 6 m.

Zgodnie z postanowieniami umowy, inwestycja powinna być zakończona do dnia 15.06.2021.

Partnerem finansowym inwestycji jest Gmina Suwałki.


Pozostałe Aktualności

< Strona z 42 >