""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie  zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

 

 Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z „Rocznym sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2019 rok”.
3. Zapoznanie się z „Informacją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa miasta Suwałki i powiatu suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego.
5. Zapoznanie się z „Informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu suwalskiego za 2019 rok”.
6. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta i Powiatu Suwalskiego za 2019 r”.
7. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Suwałkach w 2019 r.”
8. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019”.
9. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Suwalskim na lata 2020 – 2022.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Pawłówce w dwa odrębne domy dziecka oraz centrum administracyjne do zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020 – 2027.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2019 r.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.
17. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2019 – 2027 za 2019 r.
18. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym (bilans wraz z załącznikami).
19. Zapoznanie się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.
20. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu.
21. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie:
     1) rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2019 r.,
     2) rozpatrzenia sprawozdania finansowego,
     3) rozpatrzenia sprawozdania wykonania budżetu powiatu za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu,
     4) rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu,
     5) wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.,
     6) wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
22. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
23. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                    Z up.  Przewodniczący Komisji

                                                                                Sekretarz Powiatu

                                                                  /-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

Pozostałe Aktualności

< Strona z 44 >