""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie  informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 7 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 4 posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.
4. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2022 roku.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński
Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 7 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 19 posiedzenia Komisji.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                                                          
Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński
Uprzejmie  informuję, że w dniu 7 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej  60 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach za 2022 r.”
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suwalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suwalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2023 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchylenia uchwały nr XL/222/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej w 2022 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński
                                                                                     Uprzejmie  informuję, że w dniu 7 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem za rok 2022 z pracy Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce, w skład którego wchodzi Centrum Administracyjne Domów Dziecka oraz Dom Dziecka nr 1 i Dom Dziecka nr 2 w Nowej Pawłówce”.

3. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku za rok 2022”.

4. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku za rok 2022”.

5. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2022 rok”.

6. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Suwałkach w 2022 roku”.

7. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku”.

8. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Suwalski za 2022”.

9. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach za rok 2022” i „Wykazem potrzeb na rok 2024 w zakresie pomocy społecznej” oraz „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Suwalskim w roku 2022” i „Sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata  2021 – 2027 za rok sprawozdawczy 2022”.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2023 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchylenia uchwały nr XL/222/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 r.”

13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.

14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.

15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2022 roku.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie posiedzenia.Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

Pozostałe Aktualności

< Strona z 55 >