""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 10 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej  60 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z „Informacją z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki za 2021 r.”
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2022 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok do budżetu Powiatu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Raczki ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 2+507 – 2+729.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 29 marca 2007 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/181/13 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 13 grudnia 2013 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2021 r.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.
12. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2021 – 2027 za 2021 r.
13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym (bilans wraz z załącznikami).
14. Zapoznanie się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.  
15. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu.
16. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie:
1) rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2021 r.,
2) rozpatrzenia sprawozdania finansowego,
3) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu,
4) rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu,
5) wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.,
6) wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 r.

17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego  Komisji
Sekretarz Powiatu
/ - / Cezary Grzegorz Zwoliński


Uprzejmie  informuję, że w dniu 10 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 13.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z „Rocznym sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2021 r”.
3. Zapoznanie się z „Informacją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa miasta Suwałki i powiatu suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku”.
4. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta i Powiatu Suwalskiego za 2021 rok”.
5. Zapoznanie się z „Informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu suwalskiego za 2021 r.”
6. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021”.
7. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2022 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 29 marca 2007 r.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/181/13 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 13 grudnia 2013 r.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2021 r.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.
16. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2021 – 2027 za 2021 r.
17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym (bilans wraz z załącznikami).
18. Zapoznanie się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.  
19. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu.
20. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie:
1) rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2021 r.,
2) rozpatrzenia sprawozdania finansowego,
3) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu,
4) rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu,
5) wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.,
6) wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 r.

21. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.

22. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

Pozostałe Aktualności

< Strona z 50 >