""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Suwałkach na obszarach powiatów Suwałki, Sejny, Augustów na rok 2019” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Suwałkach.
3. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Olecku na obszarach powiatów: Oleckiego, Augustowskiego, Ełckiego, Grajewskiego, Suwalskiego za rok 2018” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Olecku.
4. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Gołdapi na obszarach powiatów: Gołdapskiego, Suwalskiego i Oleckiego na rok 2018” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Gołdapi.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego na rok 2020.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Suwalskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
12. Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 za I półrocze 2019 roku”.
13. Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2020 rok”.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie  Komisji Polityki Społecznej odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. (wtorek) o godz. 13.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

Porządek posiedzenia:
1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2018/2019.
3. Zapoznanie się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2018/2019”.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Suwalski.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/09 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Suwalski.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dowspudzie.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dowspudzie.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Suwalskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
14. Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 za I półrocze 2019 roku”.
15. Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2020 rok”.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.


Pozostałe Aktualności

< Strona z 38 >