""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Uprzejmie  informuję, że w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej  60 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Powiatu w Suwałkach.

 Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego Suwałki na obszarach powiatu: Augustowskiego, Sejneńskiego, Suwalskiego za rok 2021” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Suwałkach.
3.    Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Gołdapi na obszarach powiatów: Gołdapskiego, Suwalskiego i Oleckiego na rok 2021” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Gołdapi.
4.    Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Olecku na obszarach powiatów: Oleckiego, Augustowskiego, Ełckiego, Grajewskiego, Suwalskiego i Monieckiego za rok 2021” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Olecku.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2022 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków  lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego na rok 2023.
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem   i przechowywaniem pojazdów.
8.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.
9.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.
10.    Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027 za I półrocze 2022 roku”.
11.    Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2023 rok”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Finansowo –  Gospodarczej na 2023 rok oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej na 2023 rok.
13.    Wolne wnioski.
14.    Zamknięcie posiedzenia.


                                                    Przewodniczący
                                        Komisji Finansowo – Gospodarczej

                                             /-/ Zbigniew KleszczewskiUprzejmie  informuję, że w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach.

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół
im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2021/2022”.
3.    Zapoznanie się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2021/2022”.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 16 lipca  2019 r.  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę nr XXIII/161/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Suwalski.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2022  w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na 2023 r.”
8.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.
9.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.
10.    Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027 za I półrocze 2022 roku”.
11.    Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2023 rok”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2023 rok oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej  na 2023 rok.
13.    Wolne wnioski.
14.    Zamknięcie posiedzenia.


                                                                           Przewodniczący
                                                                   Komisji Polityki Społecznej

                                                                /-/ Wiesław Eugeniusz Pietrołaj 


Uprzejmie informuję, że w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach.
                                                                                                                                    
Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołu z 16 posiedzenia Komisji.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Informacji Zarządu Powiatu
w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027
za I półrocze 2022 roku”.
4.    Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2023 rok.”
5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2023 rok oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
6.    Wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia.


                                                                                           Przewodniczący
                                                                                         Komisji Rewizyjnej

                                                                                     /-/ Irena Gryszkiewicz


Pozostałe Aktualności

< Strona z 57 >