""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
VIII sesja Rady Powiatu w Suwałkach odbędzie się w dniu 16 października 2019 roku (środa) o godz. 14.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Powiatu w Suwałkach.
4.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.
6. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
7. Informacja Starosty Suwalskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
9. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Suwałkach na obszarach powiatów Suwałki, Sejny, Augustów na rok 2019” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Suwałkach.
10. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Olecku na obszarach powiatów: Oleckiego, Augustowskiego, Ełckiego, Grajewskiego, Suwalskiego za rok 2018” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Olecku.
11. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Gołdapi na obszarach powiatów: Gołdapskiego, Suwalskiego  i Oleckiego na rok 2018” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Gołdapi.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2018/2019.
13. Zapoznanie się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2018/2019”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Suwalski.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/09 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Suwalski.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dowspudzie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dowspudzie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego na rok 2020.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Suwalskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
26. Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 za I półrocze 2019 roku:.
27. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
28. Zamknięcie obrad.


            
                                                                                

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511) obrady sesji Rady Powiatu  w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 38 >