""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XI sesję Rady Powiatu w Suwałkach w dniu 18 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 13.30 w  Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Powiatu w Suwałkach.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.
6. Rozpatrzenie „Rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2019 rok”.
7. Rozpatrzenie „Informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa miasta Suwałki i powiatu suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku”.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta i Powiatu Suwalskiego za 2019 rok”
9. Rozpatrzenie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu suwalskiego za 2019 r.”
10. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki w 2019 r.”
11. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019”.
12. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Suwalskim na lata 2020 – 2022.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Pawłówce w dwa odrębne domy dziecka oraz centrum administracyjne do zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok do budżetu Powiatu.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020 – 2027.
20. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2019 r.:
     1) przedstawienie raportu,
     2) debata nad Raportem o stanie Powiatu Suwalskiego w 2019 r.
     3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.
21.  Rozpatrzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2019 – 2027 za 2019 rok.
22. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.:
     1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu;
     2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Suwałkach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.;
     3) przedstawienie sprawozdania finansowego;
     4) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego powiatu;
     5) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2019 r.;
     6) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium  dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
     7) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
25. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
26. Zamknięcie obrad.  
                                  

                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                            /-/ Marek Dziatkowski

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) obrady sesji Rady Powiatu  w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 44 >