""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 17 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędą się obrady XIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach.  

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Powiatu w Suwałkach.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.

6. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.  

7. Informacja Starosty Suwalskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

9. Informacja Wojewody Podlaskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu powiatu suwalskiego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość            40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa lub większa od tego świadczenia.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020 – 2027.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej na 2021 rok.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2021 rok.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2021 rok.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2021 rok.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.

22. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

23. Zamknięcie obrad.   


           
Przewodniczący Rady
/-/ Marek Dziatkowski


Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) obrady sesji Rady Powiatu  w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz  na stronie internetowej powiatu.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >