""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) zwołuję XVII sesję Rady Powiatu  w Suwałkach w dniu 30 września 2021 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Powiatu w Suwałkach.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
7. Informacja Starosty Suwalskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
9. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Suwałkach na obszarze powiatu Suwałki za rok 2020” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Suwałkach.
10. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Gołdapi na obszarach powiatów: Gołdapskiego, Suwalskiego i Oleckiego za rok 2020” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Gołdapi.
11. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Olecku na obszarach powiatów: Oleckiego, Augustowskiego, Ełckiego, Grajewskiego, Suwalskiego  za rok 2020” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Olecku.
12. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2020/2021”.
13. Zapoznanie się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2020/2021”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Suwalskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego na rok 2022.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
24. Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 za I półrocze       2021 roku.
25. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
26. Zamknięcie obrad.   


Przewodniczący Rady
/-/ Marek Dziatkowski


Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 46 >