""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 12 maja 2022 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędą się obrady XXI sesji Rady Powiatu w Suwałkach.  

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Powiatu w Suwałkach.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.

6. Rozpatrzenie „Rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2021 rok”.

7. Rozpatrzenie „Informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa miasta Suwałki i powiatu suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku”.

8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta i Powiatu Suwalskiego za 2021 rok”.

9. Rozpatrzenie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu suwalskiego za 2021 r.”

10. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki za 2021 r.”

11. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021”.

12. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2022 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok do budżetu Powiatu.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Raczki ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 2 + 507 – 2 + 729.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 29 marca 2007 r.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/181/13 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 13 grudnia 2013 r.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.

21. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2021 r.:

1) przedstawienie raportu,
2) debata nad Raportem o stanie Powiatu Suwalskiego w 2021 r.
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.

22. Rozpatrzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2021 – 2027 za 2021 rok.

23. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Suwałkach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego;
4) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego powiatu;
5) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2021 r.;
6) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 r.
7) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.

26. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

27. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
/-/ Marek DziatkowskiUprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 50 >