""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 października 2022 roku (czwartek)  o godz. 14.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędą się obrady XXIV sesji Rady Powiatu w Suwałkach.  

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i powitanie gości.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach.

4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.

6.    Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

7.    Informacja Starosty Suwalskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

8.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

9.    Informacja Wojewody Podlaskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

10.    Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego Suwałki na obszarach powiatu: Augustowskiego, Sejneńskiego, Suwalskiego za rok 2021” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Suwałkach.

11.    Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Gołdapi na obszarach powiatów: Gołdapskiego, Suwalskiego i Oleckiego na rok 2021” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Gołdapi.

12.    Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Olecku na obszarach powiatów: Oleckiego, Augustowskiego, Ełckiego, Grajewskiego, Suwalskiego i Monieckiego               za rok 2021” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Olecku.

13.    Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół
im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2021/2022”.

14.    Zapoznanie się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2021/2022”.

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/161/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Suwalski.

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2022 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”

19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat  za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego na rok 2023.

20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat  i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.

21.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu  na 2022 r.

22.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.

23.    Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027 za I półrocze 2022 roku.

24.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

25.    Zamknięcie obrad.                                                           Przewodniczący Rady
                                                         /-/ Marek Dziatkowski
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.Pozostałe Aktualności

< Strona z 59 >