""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 9 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędą się obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Suwałkach.  

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Powiatu w Suwałkach.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.

6. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku”.

7. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Suwalski za 2022”.

8. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem za rok 2022 z pracy Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce, w skład którego wchodzi Centrum Administracyjne Domów Dziecka oraz Dom Dziecka nr 1 i Dom Dziecka nr 2 w Nowej Pawłówce”.

9. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku za rok 2022”.

10. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku za rok 2022”.

11. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  w Suwałkach za 2022 rok”.

12. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych  w Suwałkach za 2022 rok”.

13. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach za rok 2022” i „Wykazem potrzeb
na rok 2024 w zakresie pomocy społecznej” oraz „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Suwalskim w roku 2022” i „Sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata  2021 – 2027 za rok sprawozdawczy 2022”.

14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej w 2022 roku.

15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2022 roku.

16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2022 roku.

17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suwalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suwalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2023 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/222/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.

25. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

26. Zamknięcie obrad.   


Przewodniczący Rady
/-/ Marek Dziatkowski

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 57 >