""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 5 maja 2023 roku (piątek) o godz. 13.00 w sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędą się obrady XXVII sesji Rady Powiatu w Suwałkach.  

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Suwałkach.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.

6. Rozpatrzenie „Rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2022 rok”.

7. Rozpatrzenie „Informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa miasta Suwałki i powiatu suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku”.

8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta i powiatu suwalskiego w roku 2022 rok”.

9. Rozpatrzenie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu suwalskiego za 2022 r.”

10. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki za 2022 r.”

11. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022”.

12. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Suwalskim na lata 2023 – 2025.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Pawłówce w dwa odrębne domy dziecka oraz centrum administracyjne do zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poszanowania dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zamiaru podjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Suwałki – Rutka – Tartak.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok do budżetu Powiatu.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.

22. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2022 r.:

1) przedstawienie raportu,
2) debata nad Raportem o stanie Powiatu Suwalskiego w 2022 r.
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.

23. Rozpatrzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2022 – 2027 za 2022 rok.

24. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 r.:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Suwałkach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego;
4) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego powiatu;
5) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2022 r.;
6) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 r.
7) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022 r.

26. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.

27. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

28. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
/-/ Marek Dziatkowski
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 57 >