""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 października 2023 roku (piątek) o godz. 13.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędą się obrady XXX sesji Rady Powiatu  w Suwałkach.  

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i powitanie gości.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Powiatu  w Suwałkach.

4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.

6.    Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

7.    Informacja Wojewody Podlaskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

8.    Informacja Starosty Suwalskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

9.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

10.    Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Augustowie na obszarach powiatu: Augustowskiego, Suwalskiego, Sokólskiego, Białostockiego, Monieckiego, Grajewskiego, Ełckiego, Oleckiego, Gołdapskiego, Sejneńskiego za rok 2022” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Augustowie.

11.    Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół  im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2022/2023.

12.    Zapoznanie się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2022/2023”.

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2023 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027”. 

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego na rok 2024.

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.

19.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.

20.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

21.    Zamknięcie obrad.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 59 >