""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
12 maja 2022 roku o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości oraz  radnych. Po stwierdzeniu quorum zgromadzeni goście oraz Radni powstali i uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Waldemara Jerzego Pstrzoch – Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.

Następnie głos zabrał Pan Starosta Witold Kowalewski, który złożył Radnym: Panu Stefanowi Biłdzie oraz Panu Wiesławowi Eugeniuszowi Pietrołaj serdeczne gratulacje za otrzymane w minionym czasie odznaczenia. Były brawa oraz kwiaty.

Radny Stefan Biłda podczas obchodów 100 – lecia OSP w Bakałarzewie otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza przyznany przez Zarząd Główny ZOSP  Rzeczypospolitej Polskiej za 40 lat społecznej służby.

Radny Wiesław Eugeniusz Pietrołaj  tuż przed Dniem Sołtysa w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim na spotkaniu przedstawicieli sołectw z całego regionu otrzymał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Przewodniczący Rady w dalszej części obrad sesji,  przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada rozpatrzyła informację oraz sprawozdania powiatowych inspekcji za 2021 rok. Zapoznała się również ze „sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021” oraz z „oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”.

W bloku dotyczącym podjęcia uchwał, podczas głosowania jednomyślnie podjęto następujące uchwały w sprawie:
  1. oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2022 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  3. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok do budżetu Powiatu,
  4. przekazania Wójtowi Gminy Raczki ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 2 + 507 – 2 + 729,
  5. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 29 marca 2007 r.,
  6. uchylenia uchwały Nr XXXI/181/13 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 13 grudnia 2013 r.
  7. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.
  8. (budżet powiatu wzrósł po stronie wydatków o kwotę 1.705.120,63 zł, po stronie dochodów o kwotę 275.956 zł. Wydatki wzrosły z tytułu otwarcia ofert przetargowych na realizację zadania „Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie gmin Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki),
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.

Następnie Radni pochylili się nad „Raportem o stanie Powiatu Suwalskiego w 2021 r.” Zarząd Powiatu w  Suwałkach zgodnie z ustawą z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – przygotował po raz czwarty tego typu sprawozdanie. Coroczny obowiązek wprowadzono w 2018 r. Raport to opracowanie będące podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim. Zawiera on  w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy powiatu mieli możliwość zabrania głosu podczas debaty na sesji. W wymaganym terminie tj. do 11 maja 2022 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie od mieszkańców o zabranie głosu.  Raport o stanie powiatu suwalskiego w 2021 r. przedstawił na Komisjach Rady Starosta Witold Kowalewski. Po debacie nad raportem Zarząd Powiatu uzyskał jednogłośnie wotum zaufania.

W dalszej kolejności Radni zapoznani zostali ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021r.

Jak kształtował się budżet powiatu suwalskiego na przestrzeni 2021 roku?

Budżet powiatu na rok 2021 uchwalony został 17 grudnia 2020 roku. Plan dochodów budżetowych wynosił 34.642.476 zł, w tym:
- dochody bieżące – 31.686.597 zł,
- dochody majątkowe – 2.955.879 zł.
Plan wydatków budżetowych wynosił 35.038.977 zł, w tym:
- dochody bieżące – 30.508.748 zł,
- dochody majątkowe – 4.530.229 zł.

Na koniec 2021 roku plan dochodów budżetowych wyniósł 50.937.457,71 zł a wykonanie dochodów wyniosło 50.118.144,54 zł i stanowiło 98,39% planu zaktualizowanego na koniec roku,  w tym:
- wykonanie dochodów bieżących –37.659.401,69 zł, co stanowiło 103,87% planu dochodów bieżących;
- wykonanie dochodów majątkowych – 12.458.742,85 zł, co stanowiło 84,87% planu dochodów majątkowych (głównie z powodu przesunięcia realizacji inwestycji na kolejny rok).
Powiat pozyskał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.833.389,75 zł na przebudowę dróg powiatowych-3.993.908,13 zł i remont dróg powiatowych-839.481,62 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.750.000 zł.
Tym samym budżet powiatu po stronie dochodów wzrósł o kwotę 15.475.668,54 zł względem pierwotnego budżetu.

Na koniec roku 2021 plan wydatków budżetowych wyniósł 61.832.134,19 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 49.296.128,09 zł i stanowiło 79,73% planu zaktualizowanego na koniec roku, w tym:
- wykonanie wydatków bieżących–34.006.200,41 zł, co stanowiło 90,79% planu wydatków bieżących;
- wykonanie wydatków majątkowych – 15.289.927,68 zł, co stanowiło 62,73% planu wydatków majątkowych (głównie z powodu przesunięcia realizacji inwestycji na kolejny rok).
Na niższe wykonanie planu wydatków miało wpływ m.in. niezrealizowane zadania inwestycyjne: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia”, „Budowa przyłącza gazowego do budynków Powiatu Suwalskiego w  Dowspudzie”, „Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu w Dowspudzie”.
Tym samym wykonanie budżetu powiatu po stronie wydatków wzrosło o kwotę 14.257.151,09 zł względem pierwotnego budżetu.

Wartość zrealizowanych wydatków w 2021 roku to:
- inwestycyjne – 15.289.927,68 zł, z tego na przebudowę dróg – 13.154.275,89 zł, co stanowi 86% wydatków inwestycyjnych ogółem;
- remontowe – 3.859.577,68 zł;
co stanowi łącznie kwotę 19.149.505,36 zł  ( tj. 38,85% wydatków wykonanych ogółem).
  
Znaczną kwotę wydatków budżetu powiatu pochłonęła sfera oświatowa i społeczna, bo aż 20.921.873,85 zł. Tutaj wydatki powiatu wyniosły 42,44 %.

Rok 2021 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 822.016,45 zł. Spłacie w części uległo także zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu. „Był to bardzo dobry rok pod względem inwestycji” – mówił Starosta Witold Kowalewski.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  o tym sprawozdaniu, jak również sprawozdaniem finansowym za 2021 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego powiatu i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej zdecydowali jednogłośnie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu powiatu za 2021 r. oraz udzieleniu Zarządowi Powiatu w Suwałkach absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 r.

Starosta Witold Kowalewski podziękował za udzielone wotum zaufania i absolutorium podkreślając, że jest to wynikiem przede wszystkim dobrej współpracy z Radą Powiatu, jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy merytorycznej opiece nad budżetem Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu oraz przy zaangażowaniu wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach.


 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

XXI sesja Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

XXI sesja Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

XXI sesja Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

XXI sesja Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

XXI sesja Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

XXI sesja Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 50 >