""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

W dniu 2 listopada 2021 r. Starostwo Powiatowe w Suwałkach opublikowało uchwałę nr CXIII/329/2021 w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do  Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Uchwała nr CXIII/329/2021 Zarządu Powiatu w Suwałkach wraz z Ogłoszeniem zał. nr 1 i Formularzem zgłoszeniowym zał. nr 2 została opublikowana na stronie internetowej Powiatu www.powiat.suwalski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Suwałkach. Zgodnie art. 15 ust.2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oferta została opublikowana na okres od 3 listopada do 15 listopada 2021 r. do godziny 9:00.

Po wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Pozostałe Konkursy