Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
Inspektora

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki

Miejsce wykonywania pracy:

Suwałki

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki
ul. Świerkowa 45, lok. 45

16-400 Suwałki

WARUNKI PRACY

Praca jednozmianowa, praca biurowa oraz w terenie (kontrole budów, inspekcje).
Praca przy komputerze. Codzienne przyjęcia interesantów.

Pomieszczenia inspektoratu znajdują się na parterze. Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

• działalność inspekcyjno-kontrolna w tym przeprowadzanie kontroli oraz inspekcji budów, obiektów użytkowanych i sporządzanie protokółów
• prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów prawa budowlanego z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
• przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism.
• prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów Prawa budowlanego

• inne zadania zlecone przez PINB

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie budownictwo
• znajomość przepisów ustawy Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego
• znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
• znajomość procedur obowiązujących w administracji
• umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office)
• umiejętność stosowania przepisów w praktyce
• umiejętność pracy w warunkach stresowych
• posiadanie obywatelstwa polskiego
• korzystanie z pełni praw publicznych

• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

• Wykształcenie: wyższe budownictwo, administracja,
• doświadczenie zawodowe: 1 rok praca przy prowadzeniu postępowań administracyjnych

• uprawnienia budowlane

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

• Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

• Dokumenty należy złożyć do: 04.07.2017
• Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
• Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki
ul. Świerkowa 45, lok. 45

16-400 Suwałki

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletnie nie będą rozpoznawane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszeni do udziału w kolejnym etapie rekrutacji

- sprawdzianu wiedzy i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 87 563 10 00.


Pozostałe Konkursy