Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

O G Ł O S Z E N I E

Starosty Suwalskiego z dnia 18 maja 2017 roku

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Starosta Suwalski

ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

I. Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Suwałkach
ul. Świerkowa 60

16-400 Suwałki

II. Określenie  stanowiska urzędniczego:

Stanowisko pracy ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1 etat – pełny wymiar czasu pracy

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada wykształcenie wyższe o kierunku: geodezja z 3 –letnim stażem pracy,
3) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym: stanowisku pracy ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku /specjalności: geodezja,
2) uprawnienia zawodowe zakres 1 i 2 (zgodnie art.43 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne),
3) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
4) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
7) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
8) znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,

9) znajomość ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1. Gromadzenie, ewidencjonowanie, aktualizacja oraz kontrola i udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z obszaru powiatu suwalskiego.
2. Udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnymi kartograficznym.

3. Udział w odbiorze robót geodezyjnych i kartograficznych.

V. Wskazanie wymaganych dokumentów.

1. Dokumenty niezbędne:   

1) kwestionariusz osobowy,*
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe (przy braku dyplomu dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia z uczelni/szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu, zaświadczenie winno być wydane na 30 dni przed dniem złożenia oferty na stanowisko),
4) kserokopia dokumentów potwierdzających 3- letni staż pracy,
5) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracy ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, *
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,*
7) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe,*
8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,*

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.*

2. Dokumenty dodatkowe:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych uprawnień i umiejętności.

VI. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1. Miejsce pracy: Suwałki, ul. Świerkowa 60.
2. Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, zawarta będzie kolejna umowa- na czas nieokreślony.

3. Specyfika pracy na stanowisku:

1) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze,
2) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
3) bezpośredni kontakt z klientem.

4. Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2017 rok.

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze: stanowisko pracy ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” w terminie do dnia  5 czerwca 2017 r., do godz. 9.00 do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki (Biuro Obsługi Klienta - pok. 20).

IX. Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Nr 20/2017 Starosty Suwalskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze został ustalony w zarządzeniu Nr 20/2017 Starosty Suwalskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz zarządzeniem Nr 1/09 Starosty Suwalskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze  w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Przeprowadzenie naboru obejmie:

1) etap pierwszy polegający na sprawdzeniu spełniania przez kandydatów wymagań formalnych (niezbędnych), określonych w ogłoszeniu,

2) etap drugi - test pisemny lub/oraz rozmowę kwalifikacyjną polegający na sprawdzeniu stopnia spełnienia wymagań dodatkowych oraz wyłonieniu nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru zostaną powiadomione (telefonicznie lub drogą elektroniczną) i zaproszone do drugiego etapu naboru- potwierdzającego w szczególności stopień spełnienia wymagań dodatkowych zawartych w pkt III.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu – nie będą powiadamiane.

Informacja o sposobie oraz terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://sp-suwalki.pbip.pl/), na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl) i na  tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (parter). Dodatkowo, zakwalifikowani kandydaci, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (parter), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://sp-suwalki.pbip.pl/) oraz na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty niezakwalifikowane do etapów naboru należy odbierać osobiście od dnia 3 lipca  2017 r. w pok. 123 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Oferty nie odebrane w ciągu 3 miesięcy  od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.    

Dodatkowych informacji udzielają:                                    

1) Ryszard Jan Kalinowski– Geodeta Powiatowy, tel. 87 5659220,
2) Małgorzata Dorota Tumialis – Kierownik PODGiK, tel. 87 5659222
3) Cezary Grzegorz Zwoliński – Sekretarz Powiatu, tel. 87 5659250,
3) Anna Nowacka – Inspektor ds. osobowych, tel. 87 5659252.


STAROSTA
/-/ Szczepan Ołdakowski

* kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia - do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://sp-suwalki.pbip.pl/), na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl ) lub w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Suwałkach (pok. 20)    

Pliki do pobrania

Pozostałe Konkursy