""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""


Dobiegła końca realizacja projektu „„Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 6.3. Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt przewidywał utworzenie na terenie powiatu suwalskiego zintegrowanego szlaku rowerowego pn. „Doliną Czarnej Hańczy”, w tym nowego odcinka szlaku z nowym ciągiem pieszo-rowerowym oraz doposażenie pozostałego odcinka szlaku w tablice informacyjno-edukacyjne, ukazujące różnorodność biologiczną obszaru oraz zawierające informacje na temat możliwości zmniejszenia oddziaływania człowieka na cenne gatunki roślin i zwierząt. Inwestycja obejmuje: -budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 3,1 km w drodze powiatowej nr 1134B, na odcinku: Suwałki (granica miasta) – Bród Stary – Potasznia, tj. na nowym odcinku szlaku rowerowego; -poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1134B do szerokości 6 m (wydatek niekwalifikowany); -wykonanie oznakowania szlaku rowerowego (kolorem zielonym); -ustawienie 7 tablic informacyjno-edukacyjnych na całym szlaku rowerowym „Doliną Czarnej Hańczy” (o długości 12,9 km). Ponadto w ramach projektu założono wydatki na nadzór inwestorski, opracowanie dok. technicznej, opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych szlaku. Wyposażenie całego szlaku rowerowego w taką liczbę tablic informacyjno-edukacyjnych, ukazujących różnorodność biol. terenu i obszary chronione, przez który prowadzi cały szlak „Doliną Czarnej Hańczy”, innowacyjnie nadaje mu charakter rowerowej ścieżki edukacyjnej. Przedsięwzięcie było realizowane na obszarach chronionych – przede wszystkim w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” i obszaru Natura 2000 „Jeleniewo” oraz w mniejszym zakresie na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz obszaru Natura 2000 „Ostoja Suwalska”. Głównym celem projektu jest promocja bioróżnorodności i odpowiedzialne udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego. Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujące wskaźniki produktu: -liczba wspartych form ochrony przyrody - 4 szt.; -dł. utworzonych szlaków turystycznych - 3,1 km; - dł. odnowionych szlaków turystycznych - 9,8 km.

Powiat Suwalski podpisał umowę 22 lipca 2020. Łączny czas realizacji projektu to 15 miesięcy. W tym okresie zrealizowano w całości dwa komponenty: inwestycyjny i edukacyjny. Główną osią tego przedsięwzięcia była inwestycja w postaci budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Potasznia w gm. Suwałki. Powyższa inwestycja została zrealizowana przy udziale finansowym Gminy Suwałki. Zbudowano 3,1 km asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej przy jednoczesnym poszerzeniu drogi powiatowej na całej długości realizacji inwestycji o 0,6 m. Dzięki temu poruszanie się rowerzystów i pieszych na tym odcinku jest teraz sprawne i bezpieczne. Inwestycja wpisuje się w trend ukierunkowania ruchu turystycznego w celu zmniejszenia presji na cenne obszary chronione.

Na odcinku nowopowstałej ścieżki ustawione zostały również nowe znaki wytyczające szlak rowerowy. Łącznie 19 tabliczek będzie od teraz służyło rowerzystom na tej trasie.

Nie jest to jednak jedyne oznakowania wykonane w ramach niniejszego projektu. Równolegle do komponentu inwestycyjnego w projekcie, realizowany był komponent edukacyjny. W tym celu opracowanych i rozstawionych na całej trasie szlaku „Doliną Czarnej Hańczy” (12,9 km) zostało 7 tablic edukacyjnych. Są to tablice zawierające opisy i fotografie chronionych gatunków, które występują w obrębie wszystkich obszarów ochrony przyrody i krajobrazu znajdujących się na przebiegu szlaku lub styczne do niego:
  1. Suwalski Park Krajobrazowy
  2. Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Suwalska (PLH200003)
  3. Obszar Natura 2000 Jeleniewo (PLH200001)
  4. Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”
  5. Otulina Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Wydatki projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą 3 458 737,01 zł przy dofinansowaniu z UE wynoszącym 2 561 274,01 zł, jednak w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i zapytań konkurencyjnych, ostateczna kwota wydatków projektu okazała się niższa i wyniosła ok. 2 110 000 zł.

Składamy podziękowania wykonawcom i autorom opracowań, które złożyły się na ostateczny kształt osiągniętych w projekcie produktów.

Specjalne podziękowania składamy również Wójtowi Gminy Suwałki, Panu Zbigniewowi Mackiewiczowi, który od samego początku wspierał ideę tego projektu – zarówno merytorycznie, jak również finansowo – poprzez udzielenie Powiatowi Suwalskiemu przez Gminę Suwałki pomocy finansowej na realizację tej inwestycji.

Liczymy, że wysiłek włożony w realizację tego zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, podniesie standard oferty turystycznej Powiatu Suwalskiego, a jednocześnie podniesie świadomość na temat zagrożonych gatunków flory i fauny, która występuje na tym obszarze. Ogromna różnorodność przyrodnicza i krajobrazowa, którą możemy podziwiać na naszych terenach, wymaga świadomego jej wykorzystania, ochrony i poszanowania, aby przyszłe pokolenia mogły czerpać z tego bogactwa równie obficie jak my.

Partnerzy projektu:
Suwalski Park Krajobrazowy
Suwalska Organizacja Turystyczna
Partner finansowy projektu:
Gmina Suwałki