""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

W dniu 8 listopada 2011 roku Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy zawartej dnia 20.12.2007r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Województwo Podlaskie jako lider oraz Powiat Suwalski jako partner zgodnie postanowiły przygotować i wykonać wspólne przedsięwzięcie polegające na realizacji ww. projektu.

Całkowitą wartość Projektu brutto szacuje się na kwotę nie większą niż: 70115672,73zł z czego 85% to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) a 15% to wkład własny lidera i partnerów.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w imieniu Lidera Projektu poinformował partnerów, iż została zakończona ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne. Wniosek wraz z studium wykonalności został oceniony na 81 punktów w 100 stopniowej skali.

Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” jest realizowany na obszarze województwa podlaskiego. W przedsięwzięciu uczestniczą Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST): Lider – Województwo Podlaskie oraz 129 Partnerów (powiatów i gmin) wraz z Jednostkami Podległymi w liczbie 1159.

Beneficjentem Projektu są zatem Jednostki Samorządu Terytorialnego Województwa Podlaskiego. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez Platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców okolejne Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich Jednostki Podległe. W ramach Projektu zakłada się dalszą integrację na poziomie centralnym m.in. z ePUAP, w tym dostosowanie schematu komunikacyjnego, formularzy elektronicznych, repozytorium dokumentów Cyfrowego Urzędu do odpowiednich standardów oraz wdrożenie szyny usługowej, łączącej się z rejestrami i bazami udostępnionymi przez platformę ePUAP.

W ramach Projektu zakłada się:

  • modernizację Portalu informacyjnego,
  • uruchomienie e-usług publicznych na portalach e-Edukacja, e-Biznes,
  • uruchomienie Platformy Podlaskiej Informacji Przestrzennej „GIS Podlasia”,
  • rozbudowę istniejącego rozwiązania hostingowego,
  • rozbudowę istniejącego systemu poczty w domenie Wrota Podlasia,
  • przebudowę Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa,
  • wdrożenie, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD).
  • poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych,
  • modernizację i dostosowanie serwerowni do aktualnych wymogów bezpieczeństwa.

Opis projektu na stronie Lidera

Dziennik projektu na stronie www Lidera