""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Powiat Suwalski  pozyskał  nowego partnera na Litwie – samorząd miasta Jieznas. 4 czerwca 2011 r. przedstawiciele samorządu Powiatu Suwalskiego pod przewodnictwem  Sławomira Małachowskiego  - Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach i Witolda Kowalewskiego – Wicestarosty, wzięli udział w delegacji do Jieznas w Rejonie  Prienai.  Celem spotkania było zawarcie porozumienia   o współpracy.

Jieznas i Powiat Suwalski połączyła historia i wspólne dziedzictwo Paców. Rozwój gospodarczy, cywilizacyjny w tym architektury i mecent sztuki obu regionów w dużej mierze był uwarunkowany działalnością tego magnackiego rodu. Do dziś zachowały się tego dowody: zachwycające przepychem i monumentalizmem klasztor w Pożajściu, kościół w Jieznas, ruiny pałacu L.M. Paca w Dowspudzie. W związku z tym zachowanie w pamięci dziedzictwa i dorobku Paców będzie ważnym wątkiem współpracy pomiędzy Jieznas a Powiatem Suwalskim.

Treść porozumienia:

Porozumienie o partnerskiej współpracy zawarte w dniu 4 czerwca 2011 roku pomiędzy Instytucjami Miasta Jieznas Rejonu Prienai, Republika Litewska:
Domem Kultury i Centrum Wolnego Czasu Jieznas Rejonu Prienai reprezentowanym przez  Dalię Vertinskienė – Dyrektora Centrum
oraz Centrum Wspólnotowym Miasta Jieznas, reprezentowanym przez Irenę Urbanavičienė – Kierownika Centrum 
a
Powiatem Suwalskim, Rzeczpospolita Polska 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Suwałkach w osobach:
Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski
Witold Kowalewski - Wicestarosta Suwalski

§1

Wyrażając wolę pogłębiania i wzmacniania współpracy partnerskich regionów, strony postanawiają, że będą współpracowały na zasadach wzajemności i równych praw, zwracając szczególną uwagę na następujące dziedziny:

 1. samorządy lokalne i gospodarka;
 2. kultura i sztuka;
 3. turystyka i sport;
 4. ekologia;
 5. oświata i informacja.
§2
Strony Porozumienia zobowiązują się do:
 1. stworzenia szeroko rozwiniętych relacji pomiędzy obywatelami, organizacjami, szkołami i instytucjami kulturalnymi;
 2. wzajemnej wymiany informacji we wszystkich sferach życia publicznego;
 3. wzajemnych wizyt i wspólnych wycieczek odpowiednich organizacji, szkół, stowarzyszeń;
 4. wzajemnej promocji i wspólnego opracowywania materiałów promocyjnych obu regionów;
 5. oficjalnych wizyt reprezentacji obu regionów w czasie ważnych kulturalnych i społecznych wydarzeń. 

§3

Zawarcie Porozumienia ułatwi kontakty między samorządami oraz współpracę organizacji pozarządowych, a także upowszechnianie integracji społecznej i rozwój społeczeństwa informacyjnego w tym m.in. w zakresie:

 1. funkcjonowania samorządów lokalnych;
 2. wspierania kontaktów handlowych;
 3. organizacji targów, wystaw i małych ekspozycji gospodarczych,
 4. organizacji szkoleń, konferencji i seminariów oraz współpracy lokalnych ośrodków przedsiębiorczości;
 5. wymiany kulturalnej i rozwoju kontaktów miedzy szkołami;
 6. organizacji wspólnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych;
 7. opracowywania i wymiany materiałów promocyjnych. 

§ 4

 1. Strony Porozumienia będą dokonywać wymiany informacji dotyczącej możliwości nawiązania współpracy ze strukturami europejskimi, organizacjami pozarządowymi i samorządami z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w celu zaangażowania i wykorzystania zasobów finansowych funduszy Unii Europejskiej.
 2. Strony będą współpracowały w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć.
 3. Strony będą organizowały wymianę delegacji i grup artystycznych, sportowych, młodzieży szkolnej.
 4. Strony zobowiązują się do czynnego zachęcania osób fizycznych oraz przedsiębiorców do uczestnictwa w wystawach, targach i jarmarkach, które będą odbywały się na ich terenie. 

§ 5

W celu realizacji postanowień niniejszego Porozumienia strony będą mogły podpisywać odrębne umowy, które będą dotyczyły poszczególnych kierunków w dwustronnej współpracy zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polski.

§6

Zmiany treści niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane tylko za obustronną zgodą w postaci pisemnego aneksu.

§ 7

Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Porozumienia, rozstrzygane będą w drodze negocjacji pomiędzy stronami.

§ 8

 1. Niniejsze Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem  podpisania.
 2. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron w formie pisemnej, z mocą po upływie trzech miesięcy od dnia wypowiedzenia.

§ 9

Porozumienie zostało  sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku litewskim i polskim, po jednym dla każdej ze stron.
Dalia Vertinskienė – Dom Kultury i Centrum Wolnego Czasu Jieznas Rejonu Prienai
Irena Urbanavičienė - Kierownik Centrum Wspólnotowego Miasta Jieznas

Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski
Witold Kowalewski - Wicestarosta Suwalski
przedstawiciele samorządów podpisują porozumienie przy stoliku - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

podpisanie porozumienia o współpracy

pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli partnerskich samorządów - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

przedstawiciele partnerskich samorządów

klasztor w Pożajściu - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

klasztor w Pożajściu

wnetrze kościoła w Jieznas - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

kościół w Jieznas

zespół ludowy spiewa na scenie na festynie folklorystycznym w Jieznas - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

festyn folklorystyczny w Jieznas

Wicestarosta na scenie podczas rozpoczęcia festynu folklorystycznego nad Niemnem - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Wicestarosta podczas rozpoczęcia festynu folklorystycznego nad Niemnem