""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
DECYZJA

Na podstawie art. 124, art. 124b w związku z art. 113 ust. 6 i art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks   postępowania   administracyjnego   (t.j.   Dz.   U.   z 2020    r., poz.   256    z pózn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie

orzekam:

1. ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Krzemianka, gmina Jeleniewo, powiat suwalski, województwo podlaskie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 127 o pow. 0,3811ha i 144/1 o pow. 6,3784 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, księga wieczysta - brak,  poprzez zezwolenie wnioskodawcy na założenie i przeprowadzenie przez ww. działki elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, a także na funkcjonowanie ww. urządzeń elektroenergetycznych po ich wybudowaniu. Powierzchnia zajmowana przez linię kablową nN 0,4 kV po wybudowaniu wynosić będzie:  na działce 127 – 23 m2; na działce 144/1 – 59 m2. Powierzchnia niezbędna do prowadzenia prac budowlanych wynosi; na działce 127– 87 m2; na działce 144/1 – 114 m2 – zgodnie z załączona do wniosku mapą  stanowiącą integralną część niniejszej decyzji.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości opisanej w pkt. 1 polega w szczególności na uprawnieniu PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie do wstępu na nieruchomość w celu wykonania w obszarze  pasa  eksploatacyjnego  prac  budowlano-montażowych  związanych z budową sieci energetycznej oraz w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją tych urządzeń, w tym związanych z konserwacją i usuwaniem awarii linii elektroenergetycznej.

2. Udostępnić - na czas 6 miesięcy od dnia jej faktycznego zajęcia – nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie  Krzemianka, gmina Jeleniewo, powiat suwalski, województwo podlaskie, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr: 127 o pow. 0,3811ha i 144/1 o pow. 6,3784 ha, księga wieczysta - brak - w celu dokonania rozbiórki istniejącej linii napowietrznej nN.  Obszar   niezbędny   do prowadzenia   prac   rozbiórkowych  na poszczególnych działkach wynosi: na działce 127 – 50 m2; na działce 144/1 – 427 m2   – zgodnie z załączoną do wniosku mapą  stanowiącą integralną część niniejszej decyzji.

3.nadać niniejszej decyzji w zakresie pkt. 2 rygor natychmiastowej wykonalności.

całość decyzji w załączeniu.

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty