""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Majowe Bieganie nad Rospudą”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.) oraz Rozdz. 4, § 7 pkt 1 uchwały nr VIII/55/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia „Aktywni znad Rospudy” w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Biura Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki lub pocztą elektroniczną na adres: bok@powiat.suwalski.pl.
Oferta złożona została ponownie, poprzednia z dnia 06 marca 2020 r., pozytywnie rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Suwałkach w dniu 12 marca br., nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od stron (ogłoszony stan epidemii w kraju).

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty