""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.” W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 76. rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920 z póź.zm.) oraz  § 6 pkt 1 i § 7 pkt 1 i § 8 uchwały nr XII/87/20 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

W terminie 7 dni od upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Uwagi można składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Suwałkach lub przesłać pocztą na adres Starostwa lub pocztą elektroniczną na adres bok@powiat.suwalski.pl.

Suwałki, 26 sierpnia 2021 r.

Do pobrania:
1.    Oferta realizacji zadania publicznego pn.” W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 76. rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej”,

2.    Uchwała Nr CIV/304/2021 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 76. rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej”.

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty