""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 506 o pow. 0,8744 ha położoną w obr. Nowa Wieś gm. Suwałki

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 22 o pow. 0,1635 ha i 23 o pow. 1,3561 ha, położone w obr. Osowa gm. Suwałki

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 195 o pow. 0,0381 ha i 231 o pow. 0,4558 ha, położone w obr. Potasznia gm. Suwałki

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 146 o pow. 5,4735 ha i 147 o pow. 0,0248 ha położone w obrębie Magdalenowo i Wigry gm. Suwałki

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 388 o pow. 0,1103 ha i 405 o pow. 1,3390 ha, położone w obr. Mała Huta gm. Suwałki


Starosta Suwalski na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), informuje wszystkie osoby korzystające z w/w gruntów  wspólnoty gruntowej o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do  udziału we wspólnocie gruntowej oraz ustalenie wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez  nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, którymi są zgodnie z art. 6a:
a) Osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie  przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie  korzystały ze wspólnoty gruntowej albo,
b) Osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której  znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości  gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo  nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba, że przez okres od 1 stycznia 2006 r.  do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie wymienionym powyżej nie powoduje utraty  uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi  szczególnymi względami.

Wniosek o którym mowa powyżej winien zawierać:
1) określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
2) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we  wspólnocie gruntowej;
3) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału  we wspólnocie gruntowej;
4) wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku wskazuje się dowody, które będą świadczyć o tym, że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową oraz o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
Wnioski należy składać do Starosty Suwalskiego na adres Starostwa Powiatowego w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA: 30 CZERWCA 2022 r.


Informacja niniejsza zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz w Urzędzie Gminy w Suwałkach. Podaje się ją do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Ponadto zamieszcza się ją na stronach internetowych gminy i starostwa powiatowego oraz w prasie lokalnej.

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty