""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Zarząd Powiatu w Suwałkach
ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Konsultacje mają na celu coroczną aktualizację kierunków wspólnych działań i zamierzeń samorządu Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego.

Przedmiotem konsultacji jest treść uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok”.

Konsultacje trwają od 7 września do 21 września 2021 roku.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w serwisie internetowym Powiatu Suwalskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Do ogłoszenia załącza się formularz zgłaszania opinii.

Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do Zarządu Powiatu w Suwałkach:
1)    drogą pisemną (pocztą tradycyjną) na adres Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, lub
2)    osobiście do Biura Obsługi Klienta (pok. 20), bądź
3)    drogą elektroniczną na adres bok@powiat.suwalski.pl

Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz  ze stanowiskiem Zarządu Powiatu w Suwałkach zamieszczone będą w  Biuletynie Informacji Publicznej, w serwisie internetowym Powiatu Suwalskiego, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Powiatu Suwalskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” oraz zgłoszenie ewentualnych opinii czy uwag.

Suwałki, 7 września 2021 roku

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty