""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego Kolarski Desant na Jesionową Górę jako główna część wydarzenia turystycznego pn. Piknik Rowerowy w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo.

Uchwała nr XC/284/2017 Zarządu Powiatu w Suwałkach

w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Kolarski Desant na Jesionową Górę jako główna część wydarzenia turystycznego pn. Piknik Rowerowy w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz § 6 i § 7 ust. 1 Uchwały XX/124/16 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, Zarząd Powiatu w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego Kolarski Desant na Jesionową Górę jako główna część wydarzenia turystycznego pn.  Piknik Rowerowy w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo na terenie powiatu suwalskiego, postanawia się zamieścić ofertę wspólną Klubu Rowerowego MTB Suwałki i Suwalskiej Organizacji Turystycznej na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego oraz w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 2. 1. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w § 1, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

2. Uwagi można składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym

w Suwałkach, lub przesłać pocztą na adres Starostwa lub pocztą elektroniczną na adres bok@powiat.suwalski.pl.

3. W przypadku niezgłoszenia uwag do oferty oraz po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, postanawia się zlecić Klubowi Rowerowemu MTB Suwałki i Suwalskiej Organizacji Turystycznej  realizację części zadania publicznego, o którym mowa w § 1.

4. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1, udziela się dotacji celowej w wysokości 2050,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych) z budżetu Powiatu Suwalskiego.

§ 3. Warunki realizacji oraz finansowania zadania określi umowa zawarta z podmiotem, o którym mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty