""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie pn. W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 72. rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej.


Uchwała nr LXXXVIII/275/2017 Zarządu Powiatu w Suwałkach
w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pn. W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 72. rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.) oraz § 6 i § 7 pkt 1 uchwały nr XX/124/16 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2017", Zarząd Powiatu w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 72. rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej, postanawia się zamieścić ofertę Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie, na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego oraz w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 2. 1. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w § 1, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

2. Uwagi można składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Suwałkach lub przesłać pocztą na adres Starostwa lub pocztą elektroniczną na adres bok@powiat.suwalski.pl.

3. W przypadku niezgłoszenia uwag do oferty oraz po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, postanawia się zlecić Związkowi Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie realizację części zadania publicznego, o którym mowa w § 1.

4. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w  § 1, udziela się dotacji celowej w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) z budżetu Powiatu Suwalskiego.

§ 3. Warunki realizacji oraz finansowania zadania określi umowa zawarta z podmiotem, o którym mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się samodzielnemu stanowisku pracy ds. kultury i sportu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty