Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

STAROSTA SUWALSKI
zawiadamia, że
w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, pokój 21 w terminie
12.03-30.03.2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów: Białe, Bobrowisko, Czarnakowizna, Dubowo Drugie, Dubowo Pierwsze, Korkliny, Korobiec, Kuków, Kuków-Folwark, Niemcowizna, Turówka Nowa, Kropiwne Nowe, Bród Nowy, Osowa, Poddubówek, Potasznia, Przebród,     Turówka Stara, Kropiwne Stare, Bród Stary, Taciewo, Trzciane, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza, Wychodne, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie, Żyliny położonych w gminie Suwałki.
Dokumentacja tego projektu składa się z:
- rejestru gruntów
- rejestru budynków
- kartotek budynków
- mapy ewidencyjnej.

Wyżej wymieniona dokumentacja została opracowana na podstawie art. 4 ust.1a, art. 20 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz.1034).

Wszyscy zainteresowani stosownie do art. 24a ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów oraz założeniem ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Pozostałe Komunikaty