""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZENACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ


Działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), za zgodą wyrażoną Zarządzeniem Nr 78/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Starosta Suwalski wykonujący zadanie zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, że:

oddaje w dzierżawę na okres 2 lat nieruchomość stanowiąca własność  Skarbu Państwa, pokrytą powierzchniową wodą stojącą (jezioro Jesieryń),  oznaczoną  jako działka o numerze ewidencyjnym 234/1 o powierzchni 6,7700 ha, położoną w obrębie 0034 Wiżajny, gm. Wiżajny, dla której w Sądzie Rejonowym w Suwałkach VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze SU1S/00067626/4 – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Pani Mirosławy Wierzchowskiej.

W stosunku do w/w nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosić  będzie równowartość 51 dt pszenicy. Czynsz dzierżawny za 2019 rok płatny będzie proporcjonalnie do czasu trwania umowy w terminie do 30 września 2019 r., natomiast za  lata następne – do dnia 31 marca każdego roku. 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, na stronie internetowej  www.powiat.suwalski.pl oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty