""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

STAROSTA SUWALSKI

zawiadamia, że

w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, pokój 21 w terminie 26.07-13.08.2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów: Czajewszczyzna, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Kazimierówka, Łopuchowo, Sidorówka, Sidory Zapolne, Sumowo, Szeszupka, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wołownia położonych w gminie Jeleniewo

 

Dokumentacja tego projektu składa się z:

- rejestru gruntów

- rejestru budynków

- kartotek budynków

- mapy ewidencyjnej.

Wyżej wymieniona dokumentacja została opracowana na podstawie art. 4 ust.1a, art. 20 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
 i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.
 z 2019 r., poz.393).

 

Wszyscy zainteresowani stosownie do art. 24a ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.

 

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów oraz założeniem ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Pozostałe Komunikaty